The video showcases pony dubstep by Ryan Rosinski.